Veća briga za socijalno ugrožene Imoćane

Na  posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Imotskoga  uz prvo čitanje proračuna donesena je i  „Odluka o socijalnoj skrbi“. Odluku je izradio grad Imotski u suradnji s Centrom za socijalnu skrb u Imotskom,a obuhvaća najranjivije skupine društva , od djece, staraca i bolesnika.Financijski je taj zanimljivi projekt “težak” 850 tisuća kuna.  Poseban naglasak dat je  na djecu, pa  će grad Imotski dati naknadu za prvo i drugo novorođeno dijete u iznosu od  1.000,00 kn, a za treće i svako daljnje novorođeno dijete  iznos od 2.000,00 kn.Za neke socijalne kategorije Grad je donio odluku za sufinanciranje vrtića. Pravo za 100% sufinanciranje vrtića ostvaruju djeca invalida domovinskog rata i civilnih invalida s utvrđenim stupnjem invaliditeta od 80% do 100%, djeca bez oba roditelja, dijete čija obitelj ima rješenje Centra o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu te treće i svako daljnje dijete iz iste obitelji koje u isto vrijeme pohađa vrtić. Pravo na sufinanciranje cijene vrtića u 50% iznosu ostvariti dijete invalida domovinskog rata i civilnog invalida s utvrđenim stupnjem invaliditeta  50-80% , dijete s teškoćama u razvoju koje ima rješenje nadležne komisije ili Centra za socijalnu skrb, dijete na smještaju i skrbi u udomiteljskoj obitelj te  dijete samohranog roditelja . Ovom odlukom grad će izdvojiti i jedan dio novca za besplatnu prehranu učenika u osnovnim školama te za kupnju školskih udžbenika za osnovnu školu za onu djecu koja potječu iz ugroženih obitelji a nisu stekli prava na prehranu i udžbenike na neki drugi način.Mislilo se i na djecu s teškoćama u razvoju, pa će tako grad sufinancirati terapijske usluge u iznosu od 50 %  ili 80 % cijene svake usluge. Pravo na subvenciju terapijskih usluga djeci s teškoćama u razvoju može ostvariti dijete kojemu je potreban neki vid terapije, a nije ga u mogućnosti ostvariti bez plaćanja od strane roditelja.  Da bi se ova mjera iskoristila potrebno je da od liječnika ima preporuku o vrsti i trajanju terapije te da je pružatelj usluge ovlaštena pravna ili fizička osoba s kojom će Grad sklopiti ugovor.Odlukom je donesena naknada za troškove stanovanja svima koji su korisnici zajamčene minimalne naknadu Centra. Naknada za troškove stanovanja odnosi na troškove komunalne naknade, vode, električne energije, najamnine, i ostale troškove predviđene u čl. 41. Zakona o socijalnoj skrbi.Grad će prema ovoj odluci djelomično ili u cijelosti plaćati račun ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila usluge za navedene troškove.Naknada za troškove stanovanja odobrava se do iznosa polovice visine sredstava za ZMN utvrđenih prema čl. 30. Zakona o socijalnoj skrbi.   Predviđene su i jednokratne pomoći za građane koji se nalaze u nevoljama zbog trenutačnih materijalnih teškoća i nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe. U odluci su se propisale i naknade za umirovljenike s niskim primanjima, pomoć kod nabavke ortopedskog pomagala za  invalide, pomoć i njega u kući za starije i te pomoć  invalidnim osobama.Da bi netko ostvario sve ove naknade koje je grad Imotski predvidio ovom Odlukom potrebno je podnijeti zahtjev i traženu potrebu potkrijepiti određenom dokumentacijom i ona stupa na snagu 8 dana od objave u Službenom glasniku grada.

Print Friendly, PDF & Email

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com